Gekozen tot beste opleider van Nederland

Heldere vaste prijs incl. reiskosten, certificaat enz.

9,7 gebaseerd op 197 beoordelingen op Springest.nl

Algemene voorwaarden

Definities

Waar gesproken wordt over een schriftelijke bevestiging, wordt een bevestiging via e-mail of post ook als een schriftelijke bevestiging beschouwd.

Opdrachtgever: De partij die de opdracht geeft voor de training.
Cursist: De deelnemer(s) van de cursus.

 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor iedere overeenkomst en iedere inschrijving, voor zover van deze voorwaarden niet door een van de partijen uitdrukkelijk is afgeweken.
 2. Offertes
  1. Offertes zijn 2 maanden geldig, tenzij anders aangegeven.
  2. Mondelinge afspraken en bedingen die na de ondertekening van de offerte worden gemaakt dienen schriftelijk te worden bevestigd.
 3. Annulering/verplaatsing inschrijving
  1. Annulering binnen één week voor aanvang van de training of tijdens de training verplicht de cursist tot volledige betaling van het lesgeld.
  2. Verplaatsing binnen twee weken voor aanvang van de training dient in overleg te geschieden. Wanneer de opdrachtgever niet akkoord kan gaan met voorgestelde verplaatsing verplicht dit de cursist tot volledige betaling van het lesgeld.
  3. Als de verplaatsing/annulering twee weken of langer voor de aanvang van de desbetreffende training wordt doorgegeven worden er geen kosten in rekening gebracht.
 4. Betaling
  1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
  2. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
  3. Kosten die gemaakt zijn in verband met te late betalingen komen ten laste van de opdrachtgever.
 5. Overmacht
  1. Indien een training door overmacht van de zijde van CompuCourse niet door kan gaan, zal er een nieuwe datum worden voorgesteld of wanneer mogelijk een vervanger worden geregeld. Wanneer een training verplaatst wordt door overmacht aan de zijde van CompuCourse dan heeft de opdrachtgever het recht de training zonder kosten te annuleren.
  2. CompuCourse is niet aansprakelijk voor enige schade die de opdrachtgever en/of cursist mochten lijden ten gevolge van het niet of later plaatsvinden van een training.
 6. Aansprakelijkheid
  1. Voor zover medewerkers van CompuCourse aansprakelijk zijn voor enige schade, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot maximaal het bedrag dat door de verzekering wordt gedekt.
  2. Tevens is elke vorm van aansprakelijkheid door medewerkers van CompuCourse beperkt tot maximaal de prijs van de gevolgde training waarmee de schade een verband heeft.
  3. CompuCourse is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
  4. CompuCourse is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor wat de cursist na de training of workshop met de opgedane kennis doet.
 7. Toepasselijk recht
  1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

CONTACT OPNEMEN?

Vragen of bent u benieuwd naar de mogelijkheden?
Neem gerust contact op.